Nahajate se tu: Domov KIJZ

KIJZ

KIJZ
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Čakš, dr. med.,
specialist splošne medicine in
specialist higiene, 
v. d. direktorja
Datum prve objave kataloga: 15.4.2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 21.1.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.zzv-lj.si/kijz-1/kijz
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v  fizični obliki dostopen v kadrovski službi zavoda
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Podatki o organizaciji organa in organigram:
Kratek opis delovnega področja organa: Najpomembnejša delovna področja Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana so: higiena, zdravstvena ekologija, epidemiologija nalezljivih bolezni, socialna medicina in promocija zdravja. Način delovanje Zavoda je naravnan preventivno. Preventivno delo nadgrajujemo z raziskovanjem.

Izhajajoč iz ustanovitvenega akta pa so dejavnosti zavoda naslednje:

 • 221 Založništvo
 • 7230 Obdelava podatkov
 • 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
 • 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
 • 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
 • 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 • 7470 Čiščenje stavb
 • 80422 Drugo izobraževanje, d. n.
 • 85143 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
 • 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Opomba:

Dejavnost ni v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (UL RS št. 2/2002)
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Delovni proces v matični enoti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana, je organiziran v treh centrih:

 • Center higiene in zdravstvene ekologije
  predstojnica centra:
  Irena Veninšek Perpar, dr. med.
  telefon: (01) 586 39 10
  e-naslov: irena.perpar@zzv-lj.si
 • Center epidemiologije
  predstojnica centra:
  Ondina Jordan Markočič, dr. med.
  telefon: (01) 586 39 21
  e-naslov: ondina.jordan@zzv-lj.si
 • Center socialne medicine
  predstojnica centra:
  Nives Letnar, dr. med.
  telefon: (01) 586 39 19
  e-naslov: nives.letnar@zzv-lj.si


Delovni proces izvajamo še v Enoti Zasavje, Novi dom 11, Hrastnik
vodja enote:
Leonida Kralj, dipl. org.
telefon: (03) 564 67 80
e-naslov: leonida.kralj@zzv-lj.si

Organigram organa Organigram organa v .pdf obliki dobite tukaj.
Organigram ZZVLJ
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Odgovorna oseba:

Samo Belavič Pučnik, univ. dipl. nov.
telefon: (01) 586 39 46, gsm: 031 584 949
e-naslov: samo.belavic@zzv-lj.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Register predpisov Republike Slovenije
Služba Vlade RS za zakonodajo
Zbirke zakonodajnega postopka DZ
Uradni list RS
Ministrstvo za zdravje RS
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ULRS 23/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012 – ZUJF)
Zakon o nalezljivih boleznih (ULRS 33/2006 - uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ULRS 52/2000, 42/2002 in 47/2004 - ZdZPZ)
Zakon o varstvu okolja (ULRS 39/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012)
Zakon o vodah (ULRS 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/201)
Zakon o varstvu pred utopitvami (ULRS 44/2000, 110/2002-ZGO-1, 26/2007, 42/2007-UPB1, 9/2011)
Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (ULRS 16/1999)
Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni (ULRS 16/1999, 58/2001, 50/2005 in 92/2006)
Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb(ULRS 74/1999, 92/2006, 10/2011)
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (ULRS 88/2000)
Pravilnik o določitvi Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2009 (ULRS 24/2009 in 36/2009)
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili(ULRS 82/2003 in 25/2009)
Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (ULRS 72/2010)
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil (ULRS 54/2007)
Pravilnik o pitni vodi (ULRS 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (ULRS 35/2006, 41/2008 in 28/2011)
Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (ULRS 50/2004, 75/2005 in 45/2008-ZKme-1)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (ULRS 49/2006 in 114/2009)
Uredba o odpadkih (ULRS 103/2011)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (ULRS 50/2001, 56/2002, 84/2002, 41/2004-ZVO-1 in 76/2010)
Uredba o sežiganju odpadkov (ULRS 68/2008 in 41/2009)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (ULRS 62/2008)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (ULRS 89/2008)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (ULRS 10/1999)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (ULRS 34/2008 in 61/2011)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (ULRS 71/2007)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (ULRS 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 in 68/2011)
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (ULRS 84/2005, 62/2008, 68/2008 in 113/2009)
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh
(ULRS 68/1996 in 41/2004-ZVO-1)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (ULRS 54/2011)
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(ULRS 118/2005)
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (ULRS 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/201)
Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih(ULRS 39/2011 in 64/2011 popr.)
Področna zakonodaja Register predpisov RS (zdravstveno varstvo)
Evropska zakonodaja (varovanje zdravja)
Predpisi EU Portal EU
Prevodi zakonodaje EU
Ostale povezave INFORS
WHO (SZO - Svetovna zdravstvena organizacija)
ECDC
Opomba: pri dostopu do predpisov na navedenih elektronskih povezavah gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Interni akti Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in SIM kartic
Poslovnik za volitve članov sveta
Pravilnik o uporabi službenih vozil javnega zavoda ZZV LJ
Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi
Pravilnik o obveščanju javnosti
Pravilnik o pogojih razvrstitve raziskovalcev
Pravilnik o izobraževanju, štipendiranju in pripravništvu
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Pravilnik o notranji organizaciji
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
Pravilnik o delovni uspešnosti
Pravilnik o delovnem času
Poslovnik o volitvah delavcev v delavsko predstavništvo - svet delavcev
Javna naročila: Objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila objavljamo na zavodovi spletni strani: http://www.zzv-lj.si/aktualno
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
E-demokracija na enotnem državnem portalu
Register predpisov Slovenije
Register predpisov Evropske unije
Zbirka Vlade RS
Predlogi zakonov
Predlogi aktov Državnega zbora RS
Opomba: pri dostopu do predpisov na navedenih elektronskih povezavah gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih orgaan ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Ustanovitveni akti Odlok o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Ljubljana v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, št. 513-02/92-1/1-8, z dne 29.12.1992
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Ljubljana v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, št. 022-03/97-20, z dne 29.5.1997
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Ljubljana v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, št. 01403-9/2009/4, z dne 13.1.2009
Statut zavoda
Letna poročila Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2010
Letno poročilo 2009
Letno poročilo 2008
Letni načrti Letni načrt 2013
Letni načrt 2012 - rebalans
Letni načrt 2012
Letni načrt 2011
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

Postopki na podlagi ZDIJZ- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zavod ne upravlja z javnimi evidencami
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Naziv zbirke:
1. Evidenca o poškodbah pri  delu
2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev
3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
4. Evidenca o zaposlenih delavcih
5. Evidenca o izrabi delovnega časa
6. Evidenca izvajalcev del po delovršnih in avtorskih pogodbah
7. Individualni list za antirabični postopek poškodovanih oseb
8. Evidenca prijavljenih nalezljivih bolezni
9. Evidenca pojavnosti spolno prenosljivih bolezni (SPB)
10. Evidenca stranskih pojavov po cepljenju
11.Evidenca cepljenih oseb in zaščite z zdravili za potnike v mednarodnem prometu (Evidenčni list potnika)
12. Baza podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti
13. Evidenca raziskovalcev
14. Evidenca izobraževanj s področja varnega dela z živili
Seznam je na vpogled tudi TU.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Certifikati Sistem vodenja kakovosti: ISO 9001:2008
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
a.) osebni dostop
Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen na sedežu ZZV LJ, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja.
b.) dostop preko spleta
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi preko spleta in sicer na spletnem naslovu: http://www.zzv-lj.si/
c.) dostop na podlagi posebne zahteve:

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jolahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez  preoblikovanja in obdelovanja  informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga  zahtevate).
Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni  kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali  sestavljen zaradi  upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z
notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski  zapis (odvisno od vaše zahteve).

- osebno v prostorih zavoda Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih zavoda in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
- ustna zahteva Prosilec se v poslovnem času (med 7. in 15. uro) lahko zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja. Če zahteva dostop do informacije javnega značaja ustno,v skladu z veljavno zakonodajo ne more vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
- preko telefona Podobno kot osebno, lahko zahtevate podatek tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas naprošamo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi zavoda ni mogoča pritožba.
- zahteva ustno na zapisnik Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri zavodu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času (od 7. do 15. ure) na zavodu.
- pisna zahteva v fizični obliki Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov zavoda ali oddate osebno na zavodu v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika  ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 delovnih dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 delovnih dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vas bomo pozvali, naj zahtevo dopolnite.
Zavod vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih vam lahko  zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo  zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).
- po elektronski poti Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti. Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi.
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda : info@zzv-lj.si ali na elektronski naslov osebe za posredovanje informacij javnega značaja: samo.belavic@zzv-lj.si. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva  obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih zavoda ali preko telefona.
d.) Pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbeZakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom,lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.
Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bomo  vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z  zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače  naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu.
Med informacije iz 6. člena zakona, ki jih štejemo za izjeme in torej niso informacije javnega značaja, do katerih bi bili prosilci upravičeni, na primer sodijo tajni podatki; poslovne skrivnosti; osebni podatki, ki pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov; podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega  postopka; podatki, pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in katerih razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda itd.

e.) Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
Zavod zagotavlja dostopnost do informacij javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet tudi ljudem s posebnimi potrebami tako, da zagotovi dostopnost na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
Prosilci se lahko zglasijo osebno na zavodu, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

Stroškovnik in cenik posredovanja informacij javnega značaja

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja  v katerikoli izbrani obliki, se zaračunajo le materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.  l.  RS št. 76/05,  119/07  in 95/11) in Pravilnikom o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Ur. l. RS, št. 85/07 in 5/12).

Prosilcu informacij javnega značaja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana zaračuna stroške za:

-  posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca  elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer  se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,

-  pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če  se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,

-  pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če  se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec  pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,

- poštnino za pošiljanje po pošti.

 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ne zaračuna stroškov za:

- vpogled v dokumente,

- telefonsko posredovanje informacij,

-  posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre  hkrati za primere iz tretje alineje prejšnjega odstavka,

-  posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj  ne presegajo petih strani.

Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Cenik določa cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaj in cene odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja pri ponovni uporabi informacij.

cenik storitev IJZ

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

*Cenik stroškov posredovanja informacij  javnega značaja je oblikovan na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 24/03 in 96/05) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/05 in 119/07).


Način plačila stroškov

- Prosilec plača materialne stroške po prejemu  zahtevanih informacij. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ob posredovanju  informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo.

- Stroške plača prosilec s plačnim nalogom.

-  Če Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ugotovi, da bodo materialni stroški  posredovanja informacij presegli 83,46 EUR  (z vključenim DDV), lahko od  prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in  prosilcu  izda račun v skladu s prvo alineo. V primeru,  da polog presega dejanske materialne stroške, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana  prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo  znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača v skladu s četrto alineo.

-  Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.

-  Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij,  ki ne presegajo 10,00 EUR (z vključenim DDV).

-  Določa prejšnje alinee ne velja, kadar Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Naše stranke oziroma uporabniki najpogosteje sprašujejo po informacijah o:

 • potrebnih cepljenjih za potovanja v tujino,
 • gripi,
 • klopih,
 • cenah analiz,
 • vzemih vzorcev,
 • kakovosti pitne vode,
 • kakovosti kopalnih vod,
 • prostih delovnih mestih,
 • deratizaciji in dezinsekciji,
 • antirabični obravnavi pri ugrizih živali,
 • prijavi ekoloških in drugih z zdravjem ljudi povezanih dogodkov,
 • različna novinarska vprašanja.
Ambulanta - naročanje

Za obisk ambulante se je potrebno predhodno naročiti:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00 

na tel. št.: 586 39 18  oz. 586 39 00 (centrala)

« » Avgust 2014
Avgust
PoToSrČePeSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa - SVIT
Ali poznate program Svit - državni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki?


Glasovi: 1355
Oglasi
hiv2.png